Spółka

Spółka Usługi Komunalne jest jednoosobową spółką Gminy Horyniec-Zdrój posiadającej w niej 100% udziałów. Spółka rozpoczęła działalność z dniem 01.01.2005 r.


Przedmiot działania Spółki – w zakresie objętym ustawą – stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących   w eksploatacji Spółki.

 

Spółka prowadzi działalność na podstawie:

- Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – decyzja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój Nr G.7033/01/04 z dnia 31 grudnia 2004 r.,

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego przez Radę Gminy Horyniec-Zdrój w dniu 30 grudnia 2005 r. (Uchwała Nr/XXVIII/249/05).

 

Przedmiotem działalności Spółki w szczególności jest:

- prowadzenie usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,

- eksploatacja ujęć wody: Horyniec-Zdrój, Puchacze, Dziewięcierz, Niwki Horynieckie, Monasterz, Werchrata),

- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom,

- odprowadzanie ścieków, prowadzenie gospodarki osadami,

- eksploatacja oczyszczalni ścieków: Horyniec-Zdrój, Werchrata, Nowe Brusno, Niwki  Horynieckie, Podemszczyzna, Monasterz,

- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i innych urządzeń służących  zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,

- dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo– kanalizacyjnej na terenie gminy oraz kontrolowanie poprawności wykonawstwa robót w tym zakresie,

- kontrolowanie podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładanie i legalizacja wodomierzy oraz innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

 Spółki  prowadzi również działalność gospodarczą:

- utrzymania czystości ulic, placów i chodników, parku

- utrzymania zieleni,

- utrzymania cmentarza komunalnego w Horyńcu-Zdroju,

- wywozu nieczystości stałych i płynnych,

- usługi transportowe,

- usługi leśne,

- usługi remontowo-budowlane

 

Koszty tych działalności rozliczane są w ewidencji oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.